Overslaan naar content

Data Science Stage (duaal)

Hybride
 • Schiphol Oost, Noord-Holland, Nederland
Stage

Functieomschrijving

See English below.


Wij zoeken jou als Duaal Student Data Science bij Transavia

We zijn op zoek naar een Data Science Duaal Student om het Strategy, Data & Intelligence (SDI) team bij Transavia vanaf september 2023 te versterken. Als Data Science Duaal Student krijg je de kans om bij te dragen aan onze data & analytics oplossingen in samenwerking met het multidisciplinaire SDI team.


Dit is wat onze Data Scientists Doen

 • Andere afdelingen binnen Transavia inspireren in het gebruik van advanced analytics en samen met hen onderzoeken hoe we met het slim gebruik van data hun processen verder kunnen verbeteren en problemen kunnen oplossen;
 • Ontwikkelen, implementeren en onderhouden van huidige en nieuwe machine learning tools;
 • Bijdragen aan de identificatie en implementatie van best practices in data science;
 • Werken voor onze projecten in Azure Cloud en we maken gebruik van diensten als Azure Data Factory, Airflow, Databricks, Azure ML;
 • Werken in een Agile/Scrum-omgeving, volgens het Spotify-model, als onderdeel van een squad binnen het Strategy, Data & Intelligence (SDI)-team.


Nog concreter

Samen met jouw hulp willen we specifieke tools verbeteren en updaten, bijvoorbeeld door te werken aan een of meer van de volgende onderwerpen:

 • Online recommenders verbeteren;
 • Tijdreeksvoorspellingen van omzet en service aanvragen;
 • Voorspellingen van verkopen aan boord;
 • Bijdragen aan een Feature Store om efficiënt Machine Learning te ondersteunen;
 • Processen of business uitdagingen omzetten naar Operational Research problemen.


Context

Het centrale Strategy, Data & Intelligence (SDI) team leidt de ontwikkeling van de strategie van Transavia adviseert afdelingen aan de hand van informatie en inzichten, ondersteunt de transformatie naar het data-gedreven werken en bouwt aan data- en AI-oplossingen voor klanten en medewerkers van Transavia. Je werkt nauw samen met de rest van het team (bestaande uit Analytics Translators, Consultants, Data Analysts, Data Scientists en Data Engineers) en verschillende business stakeholders. Ook wordt je onderdeel van de Data Scientist chapter om samen met de mede (Lead) Data Scientists kennis op te doen van nieuwe technologieën en best practices.

Vereisten

Wie ben jij?

 • Momenteel bezig met een masterdiploma in het dual programma Business Analytics van de Vrije Universiteit van Amsterdam;
 • Kennis van data science-concepten en -technologieën;
 • Basis kennis van Python;
 • Sterk analytisch en probleemoplossend vermogen;
 • Zelfstandig kunnen werken en samenwerken in een team;
 • Woonachtig in Nederland;
 • Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Engelse taal.


Stage gegevens

 • Duur: 18 maanden duaal stage, vanaf september 2024;
 • Stagevergoeding tot €1.000,- bruto;
 • Werkrooster: ten minste 20 uur per week;
 • Werkomgeving: kantoorwerk op onze locatie op Schiphol-Oost;
 • Je wordt ondersteund door een Data Scientist binnen het SDI-team;
 • Real Data: krijg (gecontroleerde) toegang tot authentieke data uit de luchtvaartindustrie;
 • Impactvol werk: de mogelijkheid om bij te dragen en een betekenisvolle impact te maken;
 • Persoonlijke ontwikkeling: veel mogelijkheden voor persoonlijke groei en om te leren;
 • Samenwerkingsomgeving: sluit je aan bij een team van vriendelijke en gepassioneerde collega's.


Over Transavia

We zetten graag een stap extra voor onze passagiers en voor elkaar. De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Iedere dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen; een memorabele klantbeleving.


Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 55 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.


Transavia is een dynamische organisatie (never a dull moment) die continu probeert bij te blijven in een veranderende luchtvaartwereld. Wil jij graag werken in een omgeving met enthousiaste daadkrachtig collega’s die oog hebben voor elkaar? Krijg je energie van verandering en vernieuwing en voel jij je het prettigst in een omgeving waar je regisseur bent van je eigen werk? Dan komen we graag met jou in contact.


Wil je solliciteren?

Ben jij de Data Science Duaal student die wij zoeken en kom je ons team versterken? Solliciteer dan direct via onderstaande button. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op ons via recruitment@transavia.com. Wij komen graag met je in contact!

Jouw sollicitatieprocedure

 1. Je solliciteert! We zullen je sollicitatie binnen twee weken beoordelen en je informeren of we je uitnodigen voor een gesprek;
 2. Eerste contact: We zullen je bellen om kennis te maken en een afspraak te plannen;
 3. Is er een match? Dan begint jouw avontuur bij Transavia! Vanwege (luchtvaart)veiligheidseisen moet je wel nog even een screening doorlopen.


Werk je bij een bureau en wil je een kandidaat voorstellen voor de vacature van Data Science stage bij Transavia? Bedankt, maar hier gaan we niet op in. We werven onze nieuwe collega graag zelf.


We are looking for you as a Dual Student Data Science at Transavia

We are looking for a Data Science Dual Student to join our Strategy, Data & Intelligence (SDI) team at Transavia, starting September 2023. As a Data Science Dual Student, you will have the opportunity to contribute to our data and analytics solutions in close cooperation with the multidisciplinary SDI.


This is what our Data Scientists do

 • Inspire other departments within Transavia in the use of advanced analytics, and explore with them how we can further improve and solve their problems with the smart use of data;
 • Develop, implement and maintain current and new machine learning tools;
 • Contribute to the identification and implementation of best practices in data science;
 • Run our projects in Azure Cloud and we use services like Azure Data Factory, Airflow, Databricks, Azure ML;
 • Work in an Agile/Scrum environment, following the Spotify model, as part of a dedicated squad within the Strategy, Data & Intelligence (SDI) team.


More concretely

Together with your help, we would like to improve and update specific tools, for example working on one or more of the following topics:

 • Improve online recommenders;
 • Time series predictions for revenue and service calls;
 • Predictions for inflight sales;
 • Contributing to a Feature Store to support efficient Machine Learning;
 • Formulating processes or business problems as Operational Research problems;


Context

The central Strategy, Data & Intelligence (SDI) team leads the development of Transavia's strategy, advises departments based on information and insights, supports the transformation to data-driven working and builds data and AI solutions for Transavia customers and employees. You work closely with the rest of the team (consisting of Analytics Translators, Consultants, Data Analysts, Data Scientists and Data Engineers) and business stakeholders. You will also be part of the Data Science chapter, to gain knowledge of new technologies and best practices together with fellow (Lead) data scientists.


Who are you?

 • Currently pursuing a master's degree in the dual program Business Analytics from the Vrije Universiteit of Amsterdam;
 • Knowledge of data science concepts and technologies;
 • Basic exposure to python;
 • Strong analytical and problem-solving skills;
 • Ability to work independently and collaboratively within a team;
 • You live in the Netherlands;
 • Good communication skills and proficiency in English.


Internship Details

 • Duration: 18-months dual internship, beginning in September 2024;
 • Internship allowance up to €1.000,- gross;
 • Work Schedule: at least 20 hours per week;
 • Work Environment: office-based work at our office at Schiphol-Oost;
 • You will be supported by a Data scientist within the SDI team;
 • Real Data: gain (governed) access to authentic data from the airline industry;
 • Impactful Work: opportunity to contribute and make a meaningful impact;
 • Personal Development: many opportunities for personal growth and learning;
 • Collaborative Environment: join a team of friendly and passionate colleagues.


About Transavia

We like to go the extra mile, both for our passengers and for each other. Our organization is characterized by enthusiastic employees with a green heart! Every day, we work together to achieve a common goal: a memorable customer experience.


As an independent airline within the AIR FRANCE-KLM Group, we have been operating scheduled and charter flights to more than 150 destinations in Europe and North Africa for 55 years. Part of the AIR FRANCE KLM Group, Transavia is the number one budget airline and the second largest airline in the Netherlands. Transavia employs about 2,500 staff: 230 in Technical Services, 600 pilots, 1,300 cabin attendants and 370 office staff.


Transavia is a dynamic organization (never a dull moment), which strives to keep pace in a constantly changing aviation world. Do you want to work with enthusiastic and energetic colleagues who look out for each other? Do you get energized by change and innovation and do you feel most comfortable in an environment where you can manage your own work? If the answer is yes, we want to get in touch with you.


Do you want to apply?

Are you the Data Science Dual Student we are looking for and will you join our fleet? Then apply directly via the button below. Do you have questions about this vacancy? Please contact recruitment@transavia.com. We would love to get in touch with you!


Your application procedure

 1. You apply! We will review your application within two weeks and inform you whether we will invite you for an interview;
 2. First contact: We will call you to get acquainted and to schedule an appointment;
 3. Is there a match? Then your journey starts with Transavia! However, due to (aviation) safety requirements, you must first go through a screening.


Do you work at an agency and would you like to introduce a candidate for this Data Science internship vacancy at Transavia? Thanks, but we're not going into that. We like to recruit our new intern ourselves.

of

Apply with Linkedin onbeschikbaar
Apply with Indeed onbeschikbaar