Overslaan naar content

Data Analyst Sales

Hybride
 • Schiphol Oost, Noord-Holland, Nederland
Strategy, Data & Intelligence

Functieomschrijving

See English version below.


Wij zoeken jou als Data Analyst Sales bij Transavia

Wil jij data modeleren en dashboards bouwen die inzichten geven in de omzetontwikkeling, trends op onze routes, pricing en de performance van de verschillende (verkoop)kanalen of onze producten? Dan zoeken wij jou als Data Analyst Sales bij Transavia!


Wat ga je doen?

In jouw nieuwe baan als Data Analyst ben je op dagelijkse basis verantwoordelijk voor het verkrijgen van inzichten die direct in actie om te zetten zijn. Je voorziet het Customer & Proposition domein en de stakeholders in de juiste analyses en inzichten, op basis van data. Het Customer & Proposition domein is verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van Transavia en de daarbij behorende IT product ontwikkeling. Je speelt een leidende rol van begin tot eind: van het verkrijgen van de juiste data uit ons Datawarehouse via SQL query’s en het uitvoeren van de analyses, tot aan de doorvertaling naar inzichten en acties en deze overbrengen middels een dashboard (in bijv. PowerBI), een rapport of een andere overtuigende presentatie.


Concreter?

 • Je voorziet actief (gevraagd en ongevraagd) in inzichten en tooling die bijdragen aan de uitvoer van de strategie en het maken van betere keuzes binnen jouw domein;
 • Je bent in staat om de juiste inhoud en vorm bij te kiezen qua databron, analyse en presentatie;
 • Je maakt de relevante KPI’s meetbaar en interpreteert deze (trends) om tot concrete beslissingen en acties te komen binnen jouw domein;
 • Je draagt met jouw kennis van de data in dit domein ook bij aan de ontwikkeling van AI/ML oplossingen (zoals voorspellende modellen) in samenwerking met de Data Scientists en Data Engineers in het team;
 • Je kiest continu voor de juiste balans tussen het beheer van de bestaande dashboards en reporting voor de dagelijkse business, en nieuwe (strategische) vraagstukken die tot andere inzichten en invalshoeken leiden;
 • Je neemt niet alleen een proactieve adviserende rol op je, maar je stelt de business ook in staat om zelf meer data gedreven te werken.


Waar ga je aan de slag?

Het Strategy, Data & Intelligence (SDI) team leidt de transformatie naar het datagedreven werken, adviseert afdelingen aan de hand van informatie en inzichten en bouwt aan data- en AI-oplossingen voor klanten en medewerkers van Transavia. Je werkt nauw samen met de rest van het team (bestaande uit Analytics Translators, Consultants, Data Analysts, Data Scientists en Data Engineers), en de stakeholders binnen het Customer & Proposition domein.

Vereisten

Wie ben jij?

Voor deze vacature van Data Analyst Sales bij Transavia heb je veel in huis, want:

 • Je hebt een hbo- of wo-diploma afgerond en/of ervaring opgedaan als (Data/Business) Analyst, (Onderzoeks) Consultant of in een vergelijkbare rol;
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
 • Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift, Nederlands is een pre;
 • Je bent ‘wendbaar’, ofwel continu veranderingsbereid. Dit hebben we nodig om steeds beter te worden in wat we doen en mee te bewegen met de continue veranderende wereld om ons heen;
 • Je bent daadkrachtig, bevlogen, verantwoordelijk, vriendelijk, en je hebt dat “tikkeltje lef”.


Als Data Analyst Sales heb je kennis van:

 • commerciële vraagstukken op het gebied van sales, pricing en/of revenue management;
 • het vertalen van business doelstellingen en ideeën in informatieproduct use cases;
 • het doorgronden van business processen en informatiebehoefte en het toetsen van informatiebehoefte aan business doelstellingen;
 • het uitvoeren van de verschillende fases in de ontwikkeling van rapportages en dashboards. Van experimenteren tot en met het in productie en beheer nemen van business intelligence oplossingen;
 • het beheren van data, het onderzoeken van de betekenis van data en het genereren van inzichten uit data met behulp van BI tooling zoals PowerBI en SQL;
 • het uitleggen van datavraagstukken aan een non-expert publiek.


Wat kun je van ons verwachten?

 • Een bruto maandsalaris tussen €3.166,- en €5.561,-;
 • Een eindejaarsuitkering;
 • Werken voor dé nummer 1 budgetluchtvaartmaatschappij;
 • Vrijheid om je functie naar eigen inzicht vorm te geven;
 • Veel ruimte en initiatieven voor persoonlijke ontwikkeling;
 • 22 verlof- en 4 adv dagen o.b.v. een fulltime dienstverband;
 • Vriendelijke en bevlogen collega’s;
 • De mogelijkheid om een deel van je werkweek op kantoor en een deel vanuit huis te werken;
 • Last but not least; ben je reislustig, dan is onze IPB regeling (tegen mooie tarieven vliegen indien plaats beschikbaar) zeker de moeite waard!


Over Transavia

We zetten graag een stap extra voor onze passagiers en voor elkaar. De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Elke dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen: een memorabele klantbeleving.


Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 55 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 700 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.


Transavia is een dynamische organisatie (never a dull moment) die continu probeert bij te blijven in een veranderende luchtvaartwereld. Wil jij graag werken in een omgeving met enthousiaste daadkrachtig collega’s die oog hebben voor elkaar? Krijg je energie van verandering en vernieuwing en voel jij je het prettigst in een omgeving waar je regisseur bent van je eigen werk? Dan komen we graag met jou in contact.


Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je solliciteren?

Ben jij de Data Analyst Sales die wij zoeken en kom je ons team versterken? Solliciteer dan direct via de button. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op ons via recruitment@transavia.com. Wij komen graag met je in contact!


Jouw sollicitatieprocedure

 1. Je solliciteert op de vacature! Binnen twee weken bekijken wij je sollicitatie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek;
 2. Eerste contact: Wij bellen je om kennis te maken en een afspraak in te plannen;
 3. Het eerste gesprek: Er volgt een eerste (online) gesprek met potentiële collega’s;
 4. Is er een match? Dan volgt het tweede (online) gesprek;
 5. Is de match compleet? Dan doen we je met veel plezier een voorstel en begint jouw reis bij Transavia! Wel moet je wegens (luchtvaart)veiligheidseisen eerst een screening doorlopen en maakt een antecedentenonderzoek deel uit van de procedure.


Werk je bij een bureau en wil je een kandidaat voorstellen voor deze vacature als Data Analyst Sales bij Transavia? Bedankt, maar hier gaan we niet op in. We werven onze nieuwe collega graag zelf.


We're looking for you as a Data Analyst (Commercial Insights) at Transavia.

Do you want to model data and build dashboards that provide insights into revenue development, trends on our routes, pricing, and the performance of various (sales) channels or our products? Then we're looking for you as a Data Analyst Sales at Transavia!


What will your tasks be?

In your new role as a Data Analyst, you'll be responsible on a daily basis for obtaining insights that can be directly translated into action. You provide the Customer & Proposition domain (including sales and revenue management) and stakeholders with the right analyses and insights, based on data. The Customer & Proposition domain is responsible for Transavia's commercial activities and the associated IT product development. You play a leading role from start to finish: from obtaining the right data from our Data Warehouse via SQL queries and conducting analyses, to translating them into insights and actions and conveying them through a dashboard (e.g., PowerBI), a report, or another convincing presentation.


More details?

 • You actively provide (solicited and unsolicited) insights and tools that contribute to the execution of the strategy and making better decisions within your domain;
 • You're able to choose the right content and form in terms of data source, analysis, and presentation;
 • You make the relevant KPIs measurable and interpret them (trends) to arrive at concrete decisions and actions within your domain;
 • With your knowledge of the data in this domain, you also contribute to the development of AI/ML solutions (such as predictive models) in collaboration with Data Scientists and Data Engineers in the team;
 • You continuously strive for the right balance between maintaining existing dashboards and reporting for daily business and new (strategic) issues that lead to different insights and perspectives;
 • You not only take on a proactive advisory role but also enable the business to work more data-driven themselves.


Where will you be working?

The Strategy, Data & Intelligence (SDI) leads the transformation to data-driven work, advises departments based on information and insights, and builds data and AI solutions for Transavia's customers and employees. You'll work closely with the rest of the team (consisting of Analytics Translators, Consultants, Data Analysts, Data Scientists, and Data Engineers), and stakeholders within the Customer & Proposition domain.


Who are you?

For this vacancy of Data Analyst Sales at Transavia, you have a lot to offer, because:

 • You have completed a bachelor's or master's degree and/or gained experience as a (Data/Business) Analyst, (Research) Consultant, or in a similar role;
 • You are available for a minimum of 32 hours per week;
 • You are fluent in English, Dutch is a plus;
 • You are 'agile', or continuously adaptable. This is what we need to continually improve what we do and adapt to the constantly changing world around us;
 • You are decisive, passionate, responsible, friendly, and you have that 'little bit of courage'.


As a Data Analyst Sales, you have knowledge of:

 • commercial issues in sales, pricing, and/or revenue management;
 • translating business objectives and ideas into information product use cases;
 • understanding business processes and information needs, and testing information needs against business objectives;
 • performing the various phases in the development of reports and dashboards. From experimenting to putting business intelligence solutions into production and maintenance;
 • managing data, exploring the meaning of data, and generating insights from data using BI tools such as PowerBI and SQL;
 • explaining data issues to a non-expert audience.


What can you expect from us?

 • A gross monthly salary between €3.166,- and €5.561,-;
 • An end-of-year bonus;
 • Working for the number 1 budget airline;
 • Freedom to shape your role according to your own insights;
 • Plenty of room and initiatives for personal development;
 • 22 leave and 4 ATD days based on a full-time employment contract;
 • Friendly and passionate colleagues;
 • The opportunity to work part of your workweek in the office and part from home;
 • Last but not least; if you love to travel, our IPB scheme (fly at great rates if seats are available) is definitely worth it!


About Transavia

We like to go the extra mile, both for our passengers and for each other. Our organisation is characterised by enthusiastic employees with a green heart! Every day, we work together to achieve a common goal: a memorable customer experience.


As an independent airline within the AIR FRANCE-KLM Group, we have been operating scheduled and charter flights to more than 150 destinations in Europe and North Africa for 55 years. Part of the AIR FRANCE KLM Group, Transavia is the number one budget airline and the second largest airline in the Netherlands. Transavia employs about 2,500 staff: 230 in Technical Services, 600 pilots, 1,300 cabin attendants and 370 office staff.


Transavia is a dynamic organisation (never a dull moment), which strives to keep pace in a constantly changing aviation world. Do you want to work with enthusiastic and energetic colleagues who look out for each other? Do you get energised by change and innovation and do you feel most comfortable in an environment where you can manage your own work? If the answer is yes, we want to get in touch with you.


Want to apply?

Are you the Data Analyst Sales we're looking for, and do you want to join our team? Then apply directly via the button. Do you have any questions about this vacancy? Please contact us at recruitment@transavia.com. We will be happy to get in touch with you!


Your job application procedure

 1. You have applied for the job! We will review your application within two weeks and inform you whether you are invited for an interview.
 2. First contact: We call you to get acquainted and schedule an appointment.
 3. First interview: this is followed by an initial (online) interview with potential colleagues.
 4. If there is a match, this will be followed up by a second (online) interview.
 5. If there is a full match, we will be happy to make you an offer and your journey with Transavia can begin! However, due to (aviation) safety requirements, you will first have to undergo a screening and background check as part of the procedure.


If you work for an agency and want to propose a candidate for this vacancy as a Data Analyst Salesat Transavia? Thank you, but we prefer to handle our own recruitment for this position.

of

Apply with Linkedin onbeschikbaar
Apply with Indeed onbeschikbaar